Конкурс за годишњу награду “Др Дане Жигић” за 2023. годину

ПРАВИЛНИК

О ОСНИВАЊУ И ДОДЕЛИ ГОДИШЊЕ

НАГРАДЕ “Др ДАНЕ ЖИГИЋ”

Члан 1

Годишња награда “Др Дане Жигић” Установљена је  се са циљем да подстиче, развија и афирмише научни, стручни и практични рад  те допринос лекара у области Опште медицине у Србији.

Члан 2

Оснивач Награде је Секција опште медицине Српског лекарског друштва.

Члан 3

Научни одбор Председништва Секције опште медицине именује жири за доделу Награде и одлучује о свим питањима и активностима у вези са доделом Награде.

Члан 4

Годишња награда “Др Дане Жигић” додељује се за објављене публикације, монографије, текстове објављене у стручној и научној периодици, као и публиковане научне или стручне радове, објављерне у зборницима стручних и научних скупова у земљи и иностранству, као и за досадашњи свеукупни допринос унапређењу и афирмацији опште медицине.

Члан 5

Кандидат доставља жирију за доделу награде “Др Дане Жигић” пријаву са комплетном биографијом. Кандидата може да предложи Председниство Секције опште медицине Српског лекарског друштва, Научни одбор Секције, установе и појединци.

Члан 6

Жири за доделу Годишње награде “Др Дане Жигић” именује се из реда истакнутих специјалиста опште медицине, чланова Секције опште медицине Српског лекарског друштва. Жири чине: председник и два члана са мандатом од четири године.

Члан 7

Жири за доделу Награде из приложене биографије стиче увид у научне радове, студије, текстове објављене у стручној и научној периодици, монографије, као и публиковане научне или стручне радове, као и за досадашњи свеукупни допринос унапређењу и афирмацији опште медицине. Предлози за награду из члана 5 овог Правилника достављају се жирију закључно до 30 јуна наредне године

Члан 8

Одлука о Награди доноси се већином гласова чланова жирија. Жири задржава право да Награду не додели уколико приспели радови не задовољавају критеријуме.

Члан 9

Жири доноси одлуку најкасније до тридесетпрвог, марта за претходну годину.

Члан 10

Одлука Жирија се саопштава изабраном кандидату и кандидатима који су конкурисали за Награду, најкасније до петнаестог априла исте године.

Члан 11

Приговор на одлуку жирија се упућује Научном одбору Секције опште медицине Српског лекарског друштва у року од петнаест дана. Научни одбор доноси одлуку о Конкурс за доделу Годишње награде “Др Дане Жигић” за 2023. Годину

Члан 12

Чланови жирија за време свог мандата не могу конкурисати за Награду.

Члан 13

Награда се састоји из два дела: признање у виду Повеље и новачног износа. Новчани износ обезбеђује Секција опште медицине Српског лекарског друштва из својих прихода и донација.

Члан 14

Награда се добитнику додељује на стручним конференцијама или конгресима Секције опште медицине Србије

Члан 15 Правилник ступа на снагу даном доношења

 

 

На основу члана 4 и 7 Правилника о оснивању и додели Годишње награде “Др Дане Жигић”, расписује се

Конкурс

Пријаве за годишњу награду “Др Дане Жигић” за 2023. годину доставити до 30. јуни 2024. год.

На адресу:  емаил: омпм@слд.орг.рс или: Српско лекарско друштво Секција опште медицине

11000 Београд, Џорџа Вашингтона 19/1

Тел. 011/ 3234261- лок. 111 са назнаком: за Годишњу награду “Др Дане Жигић” за 2023. годину

 

Председник Научног одбора Секције опште медицине СЛД, Прим. др Милоранка Петров Киурски

Председник Секције Oпште медицине СЛД, Прим. др Драгана Трифуновић Балановић