Одлука о чланарини за 2022. годину

На основу члана 16. тачка 11 Статута Српског лекарског друштва
Скупштин Друштва је на мешовитој седници (директно присуство и електронско гласање) одржаној заљкучно са 24. децембром 2021. донело

ОДЛУКУ

I

1. Утврђује се годишња чланарина за 2022. у износу од 3.600,00 динара.
Чланарина за пензионисане докторе медицине и докторе стоматологије којима је потребно издавање потврде о присуству стручним скуповима (сертификата) износи 3.600,00 динара.
Чланарина за пензионисане докторе медицине и докторе стоматологије којима није потребна потврда о присуствовању стручним скуповима ( сертификат) износи 1.800, 00 динара
Чланарина за незапослени докторе медицине и докторе стоматологије износи 1.000,00 динара.
Студентима медицине и студентима стоматологије је на свим скуповима у организацији Друштва слободно присуство.
За докторе медицине и докторе стоматологије који нису чланови Српског лекарског друштва потврда о присуству стручном скупу (сертификат) износи 2.000,00 динара.

1.1 Чланови Српског лекарског друштва за време трајања породиљског одсуства, као и неге детета нису у обавези да плаћају чланарину ( уз обавезно обавештавање Друштва)
Чланови Друштва који користе боловање по другим основама у обавези су плаћања чланарине.

2. Чланарина за 2022. важи за период 1. јануар - 31. децембар 2022.

3. Чланарина се распоређује на следећи начин:
Подружница задржава 40% од чланарине, 60% од чланарине се шаље Српском лекарском друштву од тога 40% иде за рад Друштва а 20% за
рад специјалистичких секција Друштва.
За пензионисане и незапослене докторе медицине и докторе стоматологије, чланарина се расподељује 50 % секцији, а 50 % Друштву

4. Београдске подружнице као и друге подружнице које немају својство правног лица, уплаћују комплетну чланарину на рачун Друштва, с тим што располажу са 40% чланарине за своје активности.

5. Подружнице Друштва су у обавези да најкасније до 31. јануара 2022. доставе списак доктора медицине и доктора стоматологије који плаћају чланарину, са специјалистичком секцијом којој припадају и бројем лиценце а у току године да достављају само измене и допуне овог списка. Списак послати на мејл: clanovi@sld.org.rs 
Без оваквог списка Стручна служба Друштва није у могућности да ажурира податке о чланству и лекари ће и даље имати проблема са издавањем сертификата.

II Доктори медицине и доктори стоматологије који изрaзе жељу да остваре континуитет у плаћању чланарине могу ретроактивно и за раније године да уплате чланарину у висини чланарине одређене за 2021. годину.
Доктори медицине и доктори стоматологије који конкуришу за неке од награда и признања Српског лекарског друштва као и они који конкуришу за доделу назива примаријус морају да имају континуитет у чланству у последњих десет година.

III Све потврде које издаје Друштво наплаћују се 500,00 динара.

IV Доктори медицине и доктори стоматологије, као и чланови-сарадници (фармацеути, психолози, дефектолози, биолози, биохемичари, социјални радници...) који нису чланови Друштва дужни су да за сертификат уплате 2000,00 динара.

V ЧЛАНАРИНА И ПРЕТПЛАТА на Српски архив Да би рад био објављен у часопису Српски архив за целокупно лекарство, сви аутори морају бити чланови Српског лекарског друштва (у складу са чланом 9. Статута Друштва) и сви аутори и коаутори су у обавези да уплате накнаду за разматрање рада за објављивање у износу од 3000,00 динара. 
Уз рукопис рада треба доставити копије уплатница за чланарину и надокнаду за разматрање рада за објављивање,као доказ о уплатама, уколико издавач нема евиденцију о томе. Аутори из иностранства нису дужни да буду чланови Српског лекарског друштва, али морају платити надокнаду за разматрање рада.
Додатне информације о чланарини и претплати могу се добити на телефоне 011/409-2776 и 011/3346-963, односно имејлом (office@srpskiarhiv.rs и на интернет-страници часописа (http://www.srpskiarhiv.rs).

VI ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ Подружницама и Специјалистичким секцијама, организаторима континуиране медицинске едукације да не организују заједничке едукације доктора медицине и стоматологије са медицинским сестрама и техничарима, већ да се наменски организује едукација за медицинске сестаре и техничаре, а наменски за докторе медицине и докторе стоматологије.

VII ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ Подружницама и Специјалистичким секцијама Друштва које организују континуирану медицинску едукацију да код бесплатних едукација медицинским сестрама и техничарима наплаћују 500,00 динара сертификат а исто тако да котизација за медицинске сестре и техничаре буде у износу од 50% цене котизације за лекаре увећане 500,00
динара за сертификат.

VIII Српско лекарско друштво задржава 10% од свих уплата за подружнице, секције, интерсекцијске одборе и активе, а које се односе на организацију стручних скупова, израде водича, регистара итд. Када је неопходно овај постотак фактурисати исти се увећава за износ ПДВ-а.

 

Председник           
Академик Радоје Чоловић